Analiza Stratygrafii Horyzontalnej Cmentarzyska Kultury Wielbarskiej w Weklicach, Stan. 7, Pow. Elbląski

Baczewski, Marek1, i Magdalena Natuniewicz-Sekuła2

  1. Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
  2. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Abstrakt

W ciągu prowadzonych od wielu lat badań archeologicznych na cmentarzysku ludności kultury wielbarskiej w Weklicach dokonano wielu spektakularnych odkryć. Do tej pory zbadano ponad 600 grobów i pozyskano blisko 5000 zabytków. Projekt ma na celu opracowanie i przedstawienie stratygrafii horyzontalnej cmentarzyska z wykorzystaniem Systemu Informacji Geograficznej. W bazie danych geoprzestrzennych zostały umieszczone informacje o pochówkach wyeksplorowanych w trakcie badań wykopaliskowych oraz o zabytkach luźnych, które posiadają dokładną lokalizację w obrębie stanowiska. Duża liczba precyzyjnie datowanych pochówków pozwoliła na stworzenie wewnętrznej chronologii cmentarzyska, która może być wykorzystana do prześledzenia zmian przestrzennych zachodzących w czasie jego użytkowania. Przygotowana w oparciu o chronologię odkrytych grobów i uzupełniona o znaleziska luźne seria planów przedstawia szczegółowy obraz rozwoju przestrzennego nekropolii. Czytelny do prześledzenia staje się także obszar stanowiska wykorzystywany w kolejnych stadiach. Zebrane dane mogą również posłużyć do lepszego poznania obrządku pogrzebowego ludności kultury wielbarskiej oraz do próby podjęcia rozważań na temat pojmowania przestrzeni sakralnej przez społeczeństwa pradziejowe.

Słowa kluczowe: kultura wielbarska; okres wpływów rzymskich; cmentarzysko; chronologia horyzontalna

Baczewski, Marek, and Magdalena Natuniewicz-Sekuła. 2022. “Analiza Stratygrafii Horyzontalnej Cmentarzyska Kultury Wielbarskiej w Weklicach, Stan. 7, Pow. Elbląski [POSTER].” In CAA – Forum GIS UW 2022, Interdyscyplinarność – Standardy – Network, 20 – 22 Czerwiec 2022 Warszawa. Sesja Posterowa. Warszawa: CAA Poland. https://pl.caa-international.org/caa-forumgisuw_2022_sesja-poster_baczewski-natuniewicz-sekula/.

Comments are closed.