Program konferencji w Warszawie

Szanowni Państwo.

 

Zakończył się etap rekrutacji uczestników konferencji: „NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII – SZANSA CZY PUŁAPKA”.

Z nieskrywana satysfakcją informujemy, że liczba przysłanych propozycji wystąpień pozwoliła nam zbudować zwarty i wartościowy program obrad plenarnych. Z zadowoleniem przyjęliśmy także fakt, że liczba wszystkich zgłoszeń osiągnęła możliwość fizycznego pomieszczenia chętnych w sali obrad Państwowego Muzeum Archeologicznego już w pierwszym okresie przyjmowania zgłoszeń. Zatem zainteresowanie poruszanym na Konferencji tematem przerosło nasze najśmielsze przewidywania. Cieszy nas to niezmiernie.

Jednocześnie chcemy poinformować, że konieczność wyboru referatów oznaczała przykry obowiązek rezygnacji z części nadesłanych propozycji. Uznając wszelako, że niemal wszystkie zasługiwały na uznanie, składamy ich autorom propozycji zmianę formy prezentacji tematu na wersje posterową. Każdy z zainteresowanych dostanie w tej sprawie list, określający warunki techniczne. Oczywiście, w przypadku odrzucenia naszej propozycji przysługuje prawo rezygnacji z udziału w konferencji
i wycofania wpisowego.

Mając do dyspozycji wiele interesujących, ważnych dla archeologii wystąpień, zdecydowaliśmy się przedłużyć sesje plenarną o dwie godziny, umieszczając pięć referatów w drugim dniu Konferencji.
W naszej opinii decyzja ta służy podniesieniu jej wartości. Niemniej jednak dłuższy czas obrad plenarnych
i nadspodziewanie wysoka frekwencja, zmusiły nas do zmiany formuły części plenerowej, w czasie której zaawansowane metody zademonstrowane miały być w praktyce. Uznaliśmy, że odbędą się one w formie zestawu „ćwiczeń”, których efektem będzie kompletna rejestracja, zawierająca przykład twórczego połączenia różnych technik dokumentacyjnych. Uczestnicy pokazu wezmą udział w czynnościach związanych
z powstawaniem tej dokumentacji, mając przy tym szansę wyjaśniania wszelkich wątpliwości. Efekt ej pracy zostanie przez Organizatorów opracowany i dołączony jako appendix do planowanej publikacji materiałów konferencyjnych.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszą inicjatywą. Każdy z nas i jak sądzimy każdy
z uczestników zbliżającej się Konferencji ma świadomość, że oto nie tylko udało się zorganizować wydarzenie ważne z naukowego punktu widzenia, ale także, że będzie spotkanie bez precedensu. Oto bowiem w wyniku wysiłku ludzi młodszego i starszego pokolenia, a także w wyniku twórczej i przepojonej wzajemnym szacunkiem współpracy dwóch organizacji społecznych, udało się reanimować entuzjazm tworzenia – czyli jedyny stan,
w którym uprawiana przez nas dyscyplina nauki może sie rozwijać. Obecność w tym towarzystwie Państwowego Muzeum Archeologicznego pozwala uznać ten sukces za nieprzypadkowy.

Bogatsi o obecne doświadczenia możemy dziś powiedzieć, że warszawskie spotkanie będzie pierwszą konferencją z planowanego cyklu tego typu przedsięwzięć, a planowana na zakończenie dyskusja, określi ramy przyszłego postępowania. Chcemy bowiem, aby program i forma przyszłych spotkań ustalana była przy udziale wszystkich zainteresowanych.

Pozwalamy sobie także zwrócić sie do tych z Państwa, którzy zgłosili swój udział, a nie wnieśli opłaty rejestracyjnej, o uzupełnienie tego obowiązku. Jednocześnie informujemy, że Organizatorzy przyjęli zasadę,
w myśl której osoby biorące udział w organizacji konferencji (na różnych jej etapach) mogą być zwolnione częściowo lub całkowicie z takowej opłaty. Kwestia ta musi byc jednak jednoznacznie rozstrzygnięta z osobami organizującymi Konferencję. Jeżeli potrzebują Państwo faktury proszę przesłać informacje z danymi płatnika na adres snapsekretariatwaw@wp.pl.

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Gołembnik, Kasper Hanus

 

NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII – SZANSA CZY PUŁAPKA?

 

CZWARTEK

8:30 – 8:45 oficjalne rozpoczęcie konferencji (przedstawiciele PMA, SNAP, CAA PL)
8:45 – 9:20 wykład gościnny:Stephen Davis (University College Dublin)„Remote sensing in Ireland: past, present and future”

 

 

9:20 – 10:20 PIERWSZA SESJA

 

„Materialność, obraz, narracja. Platforma GIS w projekcie „Cultural landscape of Malesija, Montenegro”

Urszula Bugaj1, Daniel Borawski2, Małgorzata Chwiej3, Maciej Trzeciecki4 (1,4Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska, 3GeoArcheoSpot)

 

„Biografia krajobrazu w perspektywie danych teledetekcyjnych”

Mikołaj Kostyrko (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

„Wybrane zagadnienia i praktyczne problemy związane z implementacją GIS do badań osadniczych na przykładzie Pomorza Wschodniego przełomu epoki brązu i żelaza”

Kamil Niedziółka (Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański)

 

 

10:20 – 10:35 przerwa

 

 

 

10:35 – 12:25 DRUGA SESJA 

„Lotnicze skanowanie laserowe (ALS) w realiach polskiej             archeologii. Szanse i zagrożenia”

Janusz Budziszewski, Michał Jakubczak, Michał Szubski (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 

„Ukryte w gęstwinie – praktyka kompleksowych badań archeologicznych obszarów zalesionych”

Łukasz Pospieszny, Mateusz Stróżyk, Janusz Czebreszuk, Mateusz Jaeger, Mateusz Cwaliński, Jakub Niebieszczański (Laboratorium Bio- i Archeometrii, Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

 

Wykorzystanie technologii LIDAR w detekcji nieruchomych zabytków archeologicznych na terenie woj. Lubelskiego

Grzegorz Mączka (Wydział Inspekcji Archeologicznej, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie)

 

„Automatyzacja detekcji obiektów archeologicznych na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego. Przegląd tendencji i metod”

Maria Legut-Pintal1 i Łukasz Pintal2 (1Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Politechnika Wrocławska; 2Instytut Informatyki, Politechnika Wrocławska)
„Geodetic-topographical survey of the High Medieval and Early Modern outland in the forested upland in Western Bohemia with the use of LiDAR data”

Roman Brejcha (Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni)

 

 

12:25 – 13:25 Obiad

 

 

 

13:25 – 15:15 TRZECIA SESJA

 

„Zobrazowania satelitarne w detekcji i inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego”

Katarzyna Osińska-Skotak1 i Rafał Zapłata2 (1Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska; 2Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 

„Zastosowanie zobrazowań satelitarnych w badaniach powierzchniowych na terenie irackiego Kurdystanu”

Rafał Koliński (Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

 

„Teledetekcja krajobrazów archeologicznych. Problem integracji i interpretacji rezultatów różnych metod prospekcji terenowej”

Grzegorz Kiarszys (Katedra Archeologii IHiSM, Uniwersytet Szczeciński)

 

„Nowe techniki obrazowania, doświadczenia z RTI i Slow Motion w archeologii”

Michał Gilewski (Ośrodek Badań Prekolumbijskich, Uniwersytet Warszawski)

 

„Nowoczesne metody dokumentacji w badaniach nad kulturą Majów”

Bogumił Pilarski, Piotr Szczepanik, Wiesław Koszkul, Jarosław Źrałka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński)

 

 

15:15 – 15:30  Przerwa


 

15:30 – 17:20 CZWARTA SESJA

 

 

„Skaning naziemny czy obrazy cyfrowe w inwentaryzacji obiektów dziedzictwa kultury?”

Dorota Zawieska i Jakub Markiewicz (Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska)

 

„Skanowanie naziemne oraz produkty fotogrametryczne w badaniach archeologiczno             -architektonicznych na przykładzie ruin zamku biskupów krakowskich w Iłży”

Dorota Zawieska1, Michał Kowalczyk1, Jakub Markiewicz1, Rafał Zapłata2 (1Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Wydział Geodezji
i Kartografii Politechnika Warszawska, 2Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 

„Zasady i korzyści pozycjonowania geodezyjnego w naziemnej i lotniczej dokumentacji fotogrametrycznej”

Roman Łopaciuk (Usługi Geodezyjno-Kartograficzne „GEOMATIC” Roman Łopaciuk)

 

„Lotnicze skanowanie laserowe oraz ISOK w badaniu i inwentaryzacji dziedzictwa archeologicznego”

Krzysztof Bakuła1, Wojciech Ostrowski1, Rafał Zapłata2 (1Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska, 2Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie)

 

„Badania na zamku w Chęcinach – efektywne wykorzystanie technik fotogrametrycznych
w dokumentacji archeologicznej”

Patryk Muntowski1 i Waldemar Gliński2 (1AES Pracowania badań archeologicznych Patryk Muntowski; 2Pracowania badań archeologicznych Waldemar Gliński)

 

17:20 – 17:30 Przerwa

 

17:30 – 19:00 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA

 

17:30 – 18:00 Dyskusja okrągłostołowa (roundtable)
18:00 – 18:30 spotkanie CAA PL
18:30 – 19:00 prezentacja konferencji CAA Visehrad (CZ HU PLSK) Cieszyn 2015 i CAA International Siena 2015 

 

PIĄTEK

 

Sesja Piątkowa 9:00 – 10:50

 

 

„Nowe techniki dokumentacyjne zastosowane podczas badań na stanowiskach śródziemnomorskich Paphos Agora (Cypr) oraz Cortes (Portugalia)”

Łukasz Miszk1 i Aleksandra Rejowicz2 (1Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński; 2Paphos Agora Project),

 

„Widziane z lotu ptaka. Zapomniane miasto ZWANOW wojewody poznańskiego Dobrogosta. Późnośredniowieczny i nowożytny zespół osadniczy w Niedźwiedzinach (przysiółek Dzwonowo), woj. Wielkopolskie”

Marcin Krzepkowski1 i Marcin Moeglich2 (1Pracownia Dokumentacji Archeologicznej;
2 Muzeum Regionalne w Wągrowcu)

 

„Ocena zmian zagospodarowania i zagrożeń dla wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Gieczu i jego okolicach”

Jacek Karmowski1 i Jan Romaniszyn2 (1Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński; 2Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

„Archeologia lotnicza a cmentarzyska kurhanowe – potencjał informacyjny danych z lotniczego skaningu laserowego”

Grzegorz Szalast (Katedra Archeologii, Uniwersytet Szczeciński)

 

„Laserowi odkrywcy – nieinwazyjne i społecznościowe badanie zasobów archeologicznych”

Radomir Bałazy1, Krzysztof Stereńczak1, Maciej Sztampke2, Rafał Zapłata3 (1Instytut Badawczy Leśnictwa, 2Fundacja Centrum GeoHistorii, 3Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie)

 

10:50 – 11:35 Wprowadzenie do warsztatów
11:35 – 11:50 Lunch
11:50 Odjazd autobusu spod muzeum
12:30 – 16:15 Warsztaty w Łazienkach Królewskich
16:15 – 16:30 Zakończenie warsztatów

 

 

 

 

POSTERY

 

 • Magdalena Bryk (CAA Poland) „Bezpłatne aplikacje mobilne GIS dla systemu Android – cenna pomoc czy zbędny gadżet w nieinwazyjnej prospekcji terenowej?”
 • Marta Bura1 i Janusz Janowski2; (1,2Pracownia skanerow3D IAUW), „Pracownia skanerów3D w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Maciej Wrona (Centrum Geomatyki Stosowanej, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna) „Optoelektroniczne narzędzia mapowania przestrzeni w oparciu o metodę skanowania optycznego w widmowym zakresie bliskiej podczerwieni – alternatywa dla klasycznych metod precyzyjnej inwentaryzacji geometrycznej stanowisk archeologicznych” (TYTUŁ ROBOCZY OD ORGANIZATORÓW, PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE NADESŁANIE PRAWIDŁOWEGO TYTUŁU)
 • Michał Jakubczak i Klaudia Moćko (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), „Pozostałości mielerzy na obszarze rezerwatu archeologicznego „Krzemionki” w świetle obrazowań lotniczym skanerem laserowym (ALS)”
 • Michał Jakubczak et. al. (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), „Grodziska w świetle obrazowań lotniczym skaningiem
  laserowym (ALS)
 • Janusz Budziszewski et al. (Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), „Badania górnictwa krzemienia przy pomocy lotniczego skanowania laserowego (ALS)
 • Jerzy Sikora1 i Jerzy Tyszkiewicz2 (1Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego; 2Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego) „Rejestracja stratygrafii archeologicznej w urządzeniach opartych o system Android
 • Kasper Hanus1 i Emilia Smagur2 (1Department of Archaeology, the University of Sydney; 2Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński), „Zastosowanie zdjęć LAAP i SfM na przykładzie badań pre- i protohistorycznego stanowiska Lovea, prowincja Siem Reap
 • Małgorzata Woroszkiewicz (Wojkowa Akademia Techniczna), „Wykorzystanie współczesnych technik fotogrametrycznych do nieinwazyjnej dokumentacji archeologicznej wczesnośredniowiecznego grodziska w Warszawie

 

Comments are closed.