Statut CAA PL

Konstytucja “Computer Aplications and Quantitative Methods in Archaeology – Poland”

Przewodniczący: Kasper Hanus (UAM Poznań)

Wiceprzewodniczący: Mikołaj Kostyrko (UAM Poznań)

Sekretarz: Łukasz Czyżewski (UMK Toruń)

Skarbnik: Łukasz Miszk (UJ Kraków)

I.

1. Pełna nazwa organizacji brzmi “Computer Aplications and Quantitative Methods in
Archaeology – Poland”. Dopuszcza się używanie skrótów „CAA PL”, „CAA Polska” lub „CAA Poland”.
2. Adres korespondencyjny CAA PL to: Instytut Archeologii UMK, Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń.

II. Cele organizacji:
1. Integracja pomiędzy archeologami i ekspertami z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i inżynieryjnych, wykorzystującymi w swojej pracy metody ilościowe i aplikacje komputerowe.
2. Stworzenie platformy dialogu pomiędzy przedstawicielami wyżej wymienionych
dyscyplin.
3. Stworzenie możliwości prezentacji wyników badań terenowych.
4. Zachęcanie i wsparcie dyskusji dotyczącej metodologii, metodyki i rozwoju wyżej
wymienionych metod oraz ich zastosowania w archeologii.
5. Organizacja seminariów i warsztatów.
6. Upowszechnianie wiedzy prezentowanej na spotkaniach CAA PL i rezultatów
prowadzonych tam dyskusji.
7. Wspieranie badań prowadzonych przez polskich archeologów w Polsce i za granicą.
8. Współpraca i wspieranie działań CAA International.

III. Warunki członkostwa w CAA PL:
1. O członkostwo w CAA PL może ubiegać się każda osoba wykorzystująca w swoich
badaniach metody ilościowe i aplikacje komputerowe. Członkostwo jest bezpłatne. Ostateczna decyzja o przyjęciu do organizacji należy do Zarządu CAA PL.
2. Osoby zainteresowane wstąpieniem do CAA PL powinny przesłać listownie lub e-mailem
do jednego z Członków Zarządu zgłoszenie, zawierające opis zainteresowań badawczych
oraz powodów, dla których chcą wstąpić do CAA PL.
3. Członkostwo w CAA PL nie jest równoznaczne z członkostwem w CAA International.
Osoby zainteresowane udziałem w corocznej konferencji CAA International powinny
ubiegać się o członkostwo w CAA International na zasadach określonych przez
konstytucję, opublikowaną na stronie caaconference.org.
4. Każdy Członek CAA PL ma prawo do:
a) dodania swojego adresu e-mailowego do listy mailingowej CAA PL,
b) otrzymywanie korespondencji przeznaczonej dla Członków,
c) głosowania w trakcie Spotkania Generalnego.

IV. Zarząd CAA PL:
1. CAA PL jest administrowane przez Zarząd, składający się z czterech osób pełniących następujące funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
2. Zarząd jest wybierany w trakcie Spotkania Generalnego CAA PL.
3. Jeden z Członków Zarządu jest desygnowany przez pozostałych do reprezentowania CAA  PL podczas spotkań Zarządu CAA International.
4. Zarząd zobowiązany jest do:
a) obradowania najrzadziej raz w roku,
b) dokładania wszelkich starań, by konferencje CAA PL odbywały się najrzadziej raz na dwa lata,
c) publikowania w ramach możliwości wybranych referatów prezentowanych podczas
konferencji CAA PL w formie recenzowanej publikacji naukowej.

V. Spotkanie Generalne CAA PL:
1. Spotkanie Generalne powinno się odbywać pod koniec każdej konferencji CAA PL. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe, Zarząd powinien zwołać Spotkanie Generalne tak szybko jak to możliwe po upływie jego kadencji.
2. Komunikat o Spotkaniu Generalnym, wraz z oficjalną listą proponowanych tematów do dyskusji, a w szczególności, jakichkolwiek zmian w Konstytucji, musi zostać przesłany wszystkim Członkom CAA PL najpóźniej 21 dni przed datą Spotkania.
3. Spotkanie ma charakter otwarty dla wszystkich Członków CAA PL, niezależnie od tego czy uczestniczą oni w towarzyszącej mu konferencji.
4. W trakcie Spotkania Generalnego przeprowadzane są wybory Zarządu. Głosowanie
odbywa się przez podniesienie ręki. Wszystkie kandydatury powinny być zgłoszone
aktualnie urzędującemu Zarządowi najpóźniej 10 dni przed terminem Spotkania. Każda
nominowana osoba musi wyrazić zgodę na kandydowanie oraz wykazać się udziałem w
międzynarodowych konferencjach CAA.

VI. Uwagi końcowe:
1. Żaden z Członków CAA PL nie może występować w imieniu organizacji bez
wcześniejszego porozumienia z Zarządem.
2. Każda ewentualna zmiana wprowadzana do niniejszej Konstytucji musi być
zaakceptowana w trakcie Spotkania Generalnego większością (75%) głosów. Zmiany
wchodzą w życie w momencie ogłoszenia ich przez Zarząd.

Kraków, 16.01.2013

Comments are closed.