Pierwsza konferencja CAA Poland

8 czerwca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się pierwsza konferencja CAA Poland.

Gościem specjalnym był dr J.W.H.P. (Philip) Verhagen z Faculteit der Letteren (oudheid),  Vrije Universiteit Amsterdam. Dr Verhagen poprowadził krótki wykład pt. „Combining least cost paths modelling and theories on (pre-) historic ovine travel”, który prezentował możliwości modelowania historycznych dróg na podstawie danych wykopaliskowych, archiwalnych oraz współczesnych, ogólnie dostępnych Numerycznych Modeli Terenu.

Konferencja była podzielona na pięć bloków dotyczących zastosowania różnorodnych metod komputerowych przez polskich naukowców w zakresie dziedzictwa kulturowego i archeologicznego. Konferencji towarzyszyła sesja posterowa.

Pierwszy panel – ekspercki – otwierała prezentacja dr Andrzeja Prinke z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Dr A. Prinke przedstawił historię wdrażania technik komputerowych w placówce muzealnej oraz opisał projekty europejskie, w których Muzeum czynnie brało udział. Pozostałe referaty prezentowały sposoby zastosowania digitalizacji, GIS, teledetekcji i fotogrametrii w dziedzictwie kulturowym.

Drugi panel dotyczył zastosowania lotniczego skaningu laserowego, w  celu uzyskania nowych  danych o znanych stanowiskach archeologicznych, uzupełnionych o badania archiwalne oraz powierzchniowe. W panelu omówiono również wyzwania metodyczne związane ze specyfiką pozyskanych danych.

W trakcie trzeciego i czwartego panelu przedstawione zostały nowoczesne metody dokumentacji zarówno podczas prowadzenia badań terenowych, jak i przy inwentaryzacji zabytków. Referaty prezentowały przykład zastosowania nowoczesnych technologii komputerowych oraz ich przydatność w trakcie interpretacji wyników.

Ostatni, piąty panel, związany był z prospekcją i analizą zebranych danych. Omówione zostały możliwości pozyskania trójwymiarowych danych koryta Wisły oraz ich interpretacji w kontekście archeologicznym. Ponad to przedstawiono krytykę rezultatów symulacji zmian produktywności gleb w oparciu o dane GIS, stworzonej na podstawie modelu EPIC.

W sesji posterowej przedstawiono tematy związane z rekonstrukcją trójwymiarową oraz możliwościami użycia obrazów satelitarnych dla potrzeb analiz rozwoju przeszłych społeczeństw.

Po każdym panelu tematycznym prowadzone były dyskusje dotyczące problematycznych zagadnień z referatów. Na koniec konferencji odbyło się spotkanie CAA Poland, na którym poruszone zostały kwestie organizacyjne oraz przedstawiono pomysły dotyczące przyszłej działalności CAA Poland.

Głównym sponsorem konferencji była firma ESRI Polska. Współorganizatorem konferencji była fundacja Archaeologica.

Comments are closed.